Monthly Archives Grudzień 2015

Małe mądrale – kontynuacja

Uczeni z Uniwersytetu Comell w Ithace w stanie Nowy Jork wykorzystują tę samą zasadę poświęcania czemuś uwagi przez niemowlęta do badania innego obszaru, to jest tego, jak dzieci rozumieją zdroworozsądkowe” reguły fizyki. I w tym przypadku wydaje się, że mają one jakąś wczesną wbudowaną wiedzę na temat, co jak działa. Elizabeth Spelke, psycholog z tegoż uniwersytetu, pokazywała niemowlętom pewną liczbę przedmiotów zachowujących się „normalnie” (upadających, odbijających się, toczących się itp.) lub zachowujących się dziwnie (piłki toczące się pod górę, piłki przetaczające się przez inne stałe przedmioty, piłeczki wiszące w powietrzu itp.). Tak jak niemowlęta, które potrafiły liczyć cudownie mnożące się lalki w poprzednim eksperymencie, dzieci zaledwie czteromiesięczne obserwujące dziwnie zachowujące się, pokazywane im przez badaczkę przedmioty, przypatrywały się im dłużej niż wtedy, gdy patrzyły na przedmioty zachowujące się zgodnie z oczekiwaniami. Badania te dowodzą, że dzieci w sposób automatyczny rozumieją, jak przedmioty powinny się normalnie zachowywać i wychwytują zachowanie niezgodne z prawami fizyki.

czytaj więcej

Jasnowidz w habicie cz. II

W tym czasie mieszkałem w Warszawie. Zanim złowieszcze syreny zawyły pierwszego września rankiem na alarm Warsza- \ wie, tej nocy pamiętnej miałem niewymownie dziwny sen. Widziałem we śnie cały dla nas tragiczny przebieg kampanii wrześniowej i jej nieszczęsny finał. Następnie przesuwały się niby na ekranie kinowym dantejskie sceny cierpień Polaków w kaźniach masowej zagłady obozów koncentracyjnych oraz gehenny życia pod groźbą kuli hitlerowskiej na co dzień.

czytaj więcej

Prof. M. Gellman i jego hipoteza

Analogiczną hipotezę wysunął prof. M. Gellman. Jego zdaniem prekognicja to zdolność dekodowania informacji przepływających z przyszłości do teraźnijszości na osi czasu, czyli z przestrzeni ośmiowymiarowej do przestrzeni czterowymiarowej. Gellman uważa, że czas może płynąć także wstecz, gdyż jest względny i odwołuje się do Feymana, który naturę elektronu wyjaśniał jego ruchem wstecz na osi czasu.

czytaj więcej

Głową do przodu cz. II

Ceną, jaką ludzie płacą za ten wydłużony okres embrionalny, jest ich całkowita bezradność i uzależnienie przez jakiś czas po porodzie. Inne zwierzęta już parę chwil po przyjściu na świat stają same na chwiejnych nogach i czynią wysiłki, by sobie radzić, ponieważ ich mózgi są bardziej kompletne, lepiej „wypieczone” przy urodzeniu. Zdolności do przetrwania ludzkich noworodków sprowadzają się do ssania, wrzasku, machania rękami i wierzgania.

czytaj więcej

Pączkujący mózg

Podstawowymi roboczymi jednostkami mózgu są neurony. Komórki te przesyłają informacje jedna do drugiej poprzez wąskie otwory między komórkami, zwane synapsami. Informacje są zbierane za pośrednictwem rozgałęzionego wachlarza wypustek, zwanych dendrytami.

czytaj więcej

Bakcyle w brzuszku – kontynuacja

Kiedy dzieci wynurzają się z łona, wychodzą ze środowiska naprawdę sterylnego, dlatego muszą czym prędzej postarać się o to, by w ich jelitach zagnieździły się odpowiednie bakterie. Sztuka polega na tym, żeby dobre bakterie dostały się tam szybciej niż te szkodliwe.

czytaj więcej

Polska w oczach jasnowidzów

Jest rzeczą zrozumiałą, że wśród proroctw i przepowiedni najbardziej ciekawe są te, które dotyczą naszego kraju. Najstarsze z nich pochodzą z okresu średniowiecza. Do dziś są one przedmiotem badań i analiz historycznych. Wielu historyków powątpiewa w ich autentyczność, kwestionuje autorstwo, podkreśla legendarny charakter. Przykładem tego jest kontrowersyjne proroctwo Wernyhory. Do dziś toczy się spór o jego pochodzenie, autorstwo, autentyczność i trafność zawartej w nim wizji przyszłości. Uczeni zwracają uwagę na różne wersje przepowiedni Wernyhory, na jej symboliczny wydźwięk, wieloznaczność sformułowań umożliwiającą dowolną interpretację ex post, a zatem tylko pozorność jej sprawdzenia się w dziejach naszego narodu. Trudno kwestionować zasadność wielu krytycznych uwag pod adresem proroctw. Każda przepowiednia ludzka jest ze swej istoty tylko prawdopodobna. Nie ma przepowiedni nieomylnych z wyjątkiem tych, które rzeczywiście pochodzą od Boga. Tym niemniej byłoby dużym błędem aprioryczne dyskredytowanie wszelkich proroctw lub przepowiedni. Można dowieść, że wiele ich sprawdziło się w dziejach świata całkowicie i dokładnie.

czytaj więcej

Jasnowidz i przedmiot kontaktowy

Jasnowidztwo przejawia się w trzech formach: retrokognicji, zdolności rozpoznawania zdarzeń minionych, telepatii lub telegno- zji, postrzegania wydarzeń oddalonych w przestrzeni, prekognicji, postrzegania wydarzeń przyszłych. Naukowe badanie jasnowidz- twa przypada na przełom wieku XIX i XX. Powstało kilka teorii, ale żadna z nich nie została empirycznie potwierdzona. Rozpatrzmy je kolejno.

czytaj więcej

Podział paranormalnych zjawisk

Przepowiedział także trzęsienia ziemi, wylewy rzek z podaniem miejsca i czasu. Jego przewidywania były dokładne, konkretne, nie zawierały symboliki lub wieloznaczności umożliwiającej ex post naciąganą interpretację. Bezbłędnie lokalizował ciała łudzi zaginionych i zmarłych, np. syna Bolesława Piaseckiego, Bohdana oraz ciało Aldo Moro.

czytaj więcej

Hipoteza W. Tillera

W hipotezie tej przyjmuje się założenie, że naszej trójwymiarowej przestrzeni fizycznej o znaku dodatnim może odpowiadać czasoprzestrzeń ujemna podobnie jak w mi- kroświecie każdej cząstce dodatniej odpowiada jej antycząsteczka o znaku ujemnym, o tej samej masie, ale przeciwnym ładunku elektrycznym. Drugie założenie dotyczy prędkości cząstek. Cząstki elementarne w naszej przestrzeni poruszają się z prędkością światła, ale cząstki w czasoprzestrzeni ujemnej poruszają się szybciej od światła. Wobec tego mają masę i energię także ujemną. Cząstki z obu przestrzeni wzajemnie się przenikają, aczkolwiek to przenikanie dokonuje się na różnych poziomach częstotliwości.

czytaj więcej

Tajemnica objawienia Katarzyny Laboure

W 1947 r. Pius XII kanonizował Katarzynę Laboure, zakonnicę ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo: zmarłą w 1876 r. W życiu tej niezwykłej zakonnicy miało miejsce kilka nadprzyrodzonych wydarzeń, które do dziś zdumiewają teologów i historyków Kościoła. Wybitny mariolog ks. Rene La- urentin poświęcił Katarzynie monografię – „Vie de, Catherine Laboure. Voyan te de La rue du Bac et servante des pauvre”, Desclee de Brouve, Paris 1980. W 20 roku życia mała Zoe, jak pieszczotliwie nazywali ją rodzice, miała wizję senną. Śniło się jej, że przebywała na modlitwie w kościele w małym miasteczku Fain. Po Mszy św. kapłan, którego świątobliwy wyraz twarzy Katarzyna dobrze zapamiętała, uczynił ręką gest zapraszający ją do zakrystii. Katarzynę ogarnął jakiś lęk i zaczęła uciekać z kościoła. Nagle znalazła się w izbie z chorą kobietą, której usługiwała. Tajemniczy kapłan znów pojawił się, mówiąc: „Dobrze jest pielęgnować chorych. Ty teraz ode mnie uciekasz, ale przyjdzie chwila, kiedy sama do mnie przyjdziesz. Bóg ma wielkie zamiary względem ciebie. Pamiętaj o tym.”

czytaj więcej